Українська мова

Українська мова

Тема: Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле.

Робота над темою уроку.

Текст — це сукупність речень, що пов’язані змістом і мовними засобами. У кожному наступному реченні використана попередня інформація, що й становить змістовий зв’язок між. його частинами (реченнями, абзацами). Мовні засоби тексту, що виступають для зв’язку,— узгодження форм часу і способу дієслів, займенники, синоніми, сполучники тощо.

Залежно від комунікативного спрямування та інформативної мети висловлювання речення поділяють на дві основні частини: дане (тема, відоме) і нове (рема, повідомлюване).

Дане — частина речення, яка містить відому інформацію і зумовлена ситуацією спілкування.

Нове — частина речення, що містить основний зміст висловлювання, те нове, що повідомляється.

Розподіл речення на дане і нове (актуальне членування) не має прямого зв’язку з поділом його на члени речення: до нового можуть входити підмет і другорядні члени речення. Речень без нового немає, а без даного є, тобто все речення може бути новим. Наприклад, у тексті «Я впізнаю Ті. Вона пливе, чиста і біла, спрагла неземних розкошів, прозора і легка…» (М. Коцюбинський) перше речення становить лише нове, а в другому з’являється дане (вона), остання інформація (пливе, чиста і біла, спрагла неземних розкошів, прозора і легка) належить до нового.

У кожному тексті є основна думка, те головне, заради чого створюють текст. Думка в тексті розвивається.

Те, про що говориться в тексті, називають темою. Вона найчастіше відображена у заголовку. Тема — ознака будь-якого тексту. Крім того, тема може членуватися па підтеми (мікротоми).

Частиною тексту, в якій розкривається зміст підтеми (мікротоми), є абзац. Речення, охоплені абзацом, як правило, тісно пов’язані і складають складне синтаксичне ціле (ССЦ). Але ССЦ не слід змішувати з абзацом. Так, у діалогічному мовленні в окремий абзац виділяють слова кожного зі співрозмовників. Отже, абзац — це стилістико-композиційна мовна одиниця, а ССЦ — структурно-семантична.

Вправа-відновлення

• Прочитайте текст, визначте тему й основну думку. Придумайте заголовок до тексту. Визначте логічні частини тексту, розподіліть його на абзаци. Знайдіть у тексті міжфразові засоби зв’язку (лексичні — використання займенників на позначення понять, виражених іменними частинами мови, для уникнення повторів, морфологічні — співвідношення видо-часових і способових форм дієслова, синтаксичні — сполучники (адже, але, і все ж), вставні слова й конструкції (мабуть, крім того, та й зрозуміло, ось наприклад).

Розвиток суспільного виробництва пов’язаний з існуванням різних його форм. Найпершою формою господарювання було натуральне виробництво, за якого продукти праці призначаються для задоволення власних потреб безпосередніх виробників життєвих благ, тобто для внутрішньогосподарського споживання. На зміну натуральній формі господарювання поступово приходить товарна форма виробництва, яка тривалий час існує поряд з натуральною, проникаючи в неї і розкладаючи її.

Потребу в обміні результатами праці мають і натуральне, і товарне виробництво, оскільки в них в тій або іншій формі існує поділ праці. Він виступає загальною умовою обміну незалежно від форми виробництва. Ллє якщо в натуральному господарстві обмін здійснюється у вигляді продуктообміну, без умови еквівалентності, то товарне господарство об’єктивно вимагає зовсім іншої форми обміну. Отже, товарне виробництво — це така форма організації суспільного господарства, за якої продукти виробляються економічно відособленими виробниками (З підручника).

Д/З • Дайте письмові відповіді на запитання.

1. Що таке тема тексту?

2. Як визначити основну думку тексту?

3. Яку роль відіграє заголовок у тексті?

4.3 якою метою у тексті виділяють абзаци?

5. За допомогою яких засобів поєднуються речення в складному синтаксичному цілому?