Спеціальна технологія

 Спеціальна технологія; група №2

Технічне обслуговування автомобілів.

У процесі експлуатації автомобіля його функціональні власти-

вості поступово погіршуються внаслідок спрацьовування, корозії,

пошкодження деталей, утомленості матеріалу, з якого їх виготовле-

но, й т. ін. В автомобілі виникають різні несправності (дефекти), що

знижують ефективність його експлуатації. Для запобігання появі де-

фектів і своєчасного усунення їх автомобіль піддають технічному об-

слуговуванню та ремонту.

Технічне обслуговування (ТО) — це комплекс опера-

цій (операція) для підтримання автомобіля в працездатному чи

справному стані під час використання його за призначенням, стоян-

ки, зберігання або транспортування. ТО як профілактичний захід

здійснюється примусово в плановому порядку через точно встанов-

лені періоди використання автомобіля.

За періодичністю, переліком і трудомісткістю виконуваних робіт

розрізняють такі в и д и ТО а в т о м о б і л і в : # щоденне; ф пер-

ше; • друге; ф сезонне.

її

Щоденне технічне обслуговування (ЩТО) передбачає: • контроль

стану автомобіля; • підтримання належного зовнішнього вигляду;

• заправлення паливом, мастильним матеріалом та охолодною ріди-

ною. Для автомобілів зі спеціальними кузовами в ЩТО входить сані-

тарне оброблення кузова. ЩТО виконують після закінчення роботи

автомобіля або перед виїздом його на лінію. В разі зміни водіїв на лі-

нії автомобіль оглядають і перевіряють його технічний стан.

Перше (ТО-1) та друге (ТО-2) технічні обслуговування передбача-

ють такі роботи: • контрольно-діагностичні, • кріпильні, • регулю-

вальні, • мастильні, • інші, спрямовані на запобігання та виявлення

несправностей автомобіля, зниження інтенсивності спрацьовування

його деталей, економію палива, мастильних матеріалів, зменшення

викидів шкідливих речовин в атмосферу, забезпечення безвідмовної

роботи автомобіля в межах установлених пробігів.

Періодичність ТО-1 і ТО-2 визначається пробігом автомобіля, що

встановлюється залежно від умов його експлуатації (табл. 1.2, 1.3).

В період обкатування нового автомобіля встановлюють менший про-

біг між ТО-1 та ТО-2.

Таблиця 1.2

Характеристика категорій умов експлуатації автомобілів

Категорія умов

експлуатації

автомобілів

Умови руху автомобілів

Технічна

категорія

доріг

І Автомобільні дороги з асфальтобетонним і

прирівненими до нього покриттями за межа-

ми приміської зони І, II

II Автомобільні дороги з асфальтобетонним, це-

ментно-бетонним і прирівненими до них по-

криттями в приміській зоні, проїзні частини

вулиць невеликих міст (до 100 тис. жителів) І, И

III Автомобільні дороги з асфальтобетонним, це-

ментно-бетонним і прирівненими до них по-

криттями в гірській місцевості, проїзні части-

ни вулиць великих міст І – І У

IV Автомобільні дороги зі щебеневим або гравій-

ним покриттям у гірській місцевості, автомо-

більні ґрунтові профільовані та лісовозні до-

роги II—IV

V Непрофільовані дороги й стерня, кар’єри,

котловани та тимчасові під’їзні шляхи, при-

родні ґрунтові дороги в гірській місцевості IV, V

12

Таблиця 1.3

Періодичність ТО автомобілів для І категорії умов експлуатації

Види автомобілів

Пробіг, км

ТО-1 ТО-2

Легкові 4000 16 000

Автобуси 3500 14 000

Вантажні, автобуси на

базі вантажних

автомобілів 3000 12 000

Сезонне технічне обслуговування (СТО) виконують двічі на рік для

підготування автомобілів до експлуатації в холодну й теплу пори ро-

ку й, як правило, суміщують з черговим технічним обслуговуванням.

СТО передбачає: • заміну сезонних сортів мастильних матеріалів і

охолодних рідин; • промивання відповідних систем; • установлення

або зняття втеплювачів і приладів передпускового підігрівання дви-

гунів; • інші роботи.

Усі роботи, пов’язані зі ЩТО та ТО-1 рухомого складу, слід здій-

снювати у міжзмінний час.

Для виконання технічного обслуговування на автотранспортних

підприємствах (АТП) є спеціально пристосовані й обладнані примі-

щення-профілакторії.

Залежно від виробничої площі АТП та обладнання профілакто-

рію технічне обслуговування організовується на тупикових постах

або на потоковій лінії.

На невеликих АТП, де всі роботи, за винятком прибирання й

миття, як правило, виконуються на одному посту, технічне обслуго-

вування організовують на т у п и к о в и х п о с т а х .

На великих АТП, де щоденно виконується багато технічних об-

слуговувань, застосовують п о т о к о в и й м е т о д , за яким роботи,

передбачені ТО, розподіляють на кількох спеціалізованих, послідов-

но розташованих постах: прибирання, миття, сушіння, кріпильних,

регулювальних, електротехнічних робіт, мащення та шинних робіт

Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник.

17.03. Спеціальна технологія

Тема: Способи виконання кріпильних робіт та обсяги першого та другого технічного обслуговування.

До перевірно-кріпильних робіт належать: • перевірка стану різьбо-

вих з’єднань, шплінтів і пробок, їхнього кріплення, а також заміна

непридатних або втрачених новими; • усунення підтікання палива,

оливи, охолодної, амортизаторної та гальмової рідин; • перевірка

стану покришок, тиску повітря в шинах і доведення його до нор-

мального значення. Кріпильні роботи при ТО-2 проводяться додатково до кріпильних робіт, що виконуються при ТО-1. При цьому вони включають контроль і кріплення головки до блоку циліндрів підтягуванням гайок динамометричним ключем. Момент і послідовність затягування встановлюються заводами-виробниками. Чавунну головку циліндрів кріплять в гарячому стані, а головку циліндрів з алюмінієвого сплаву – в холодному, що пояснюється неоднаковим коефіцієнтом лінійного розширення матеріалу болтів і шпильок (сталь) і головки (алюмінієвий сплав). Затягування виконують від центру до країв по діагоналі.

Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник.