Машинопис

Тема програми «Правила оформлення організаційно-розпорядчої документації»

Тема уроку: Лабораторно-практична робота: Створення документу “Положення”. Його структура та особливості.

Положення – це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, їх структурних підрозділів, а також підпоряд- кованих установ, організацій та підприємств (філій). Положення регламентують діяльність посадових осіб. В окрему групу виділено положення, які регулюють сукупність організаційних, трудових та інших відносин з конкретного питання.

Положення бувають типові й індивідуальні. Типові розробляють для сис- теми установ та підприємств, індивідуальні – на основі типових. .

Положення про установу затверджують розпорядчим документом вищої організації.

Найбільш     численна     група     –    це    положення     про    проведення      різних конкурсів, оглядів та інших заходів.

Текст положення здебільшого має такі розділи:

а) загальна частина (преамбула);

б) основні функції (що треба робити для виконання поставлених завдань);

в) права;

г) порядок створення й організації праці;

Положення підписує керівник організації і затверджує вища за службовим рангом організація.

Типовий формуляр положення містить:

 а) герб;

б) назву відомства, організації, структурного підрозділу; в) гриф затвердження, назву;

г) місце видання;

ґ) номер, індекс, заголовок до тексту; д) текст;

е) підпис;

є) позначку про погодження.

Завдання. Складіть та оформіть положення, за зразком:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

20.05.2004 №407

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14.06.2004 р. № 730/9329

ПОЛОЖЕННЯ

про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Загальні положення

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – КІІКТ, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно- програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання.

Положення визначає:

 1. призначення       та    основні      напрями      роботи      КІІКТ     загальноосвітніх навчальних закладів;
 2. порядок створення кабінету;
 3. матеріально-технічне оснащення кабінету;
 4. навчально-методичне забезпечення кабінету;
 5. засади керування роботою.

2  Призначення та основні напрями роботи КІІКТ

 • Основною метою створення КІІКТ є забезпечення належних умов для проведення навчально-виховного процесу та розв’язання загальноосвітнім навчальним закладом завдань, визначених цілями та змістом освіти у відповідності до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року

№24.

 • КІІКТ загальноосвітніх навчальних закладів створюються на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2001 року № 436 “Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001 – 2003 роки” та у відповідності до Положення про загальноосвітній навчальний заклад,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року

№ 964.

 • Завданнями створення кабінету є забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів, навчальної діяльності учнів засобами новітніх технологій, наступності між ступенями освіти, єдності між теоретичними і практичними складовими змісту освіти, профільного навчання у старшій школі.

2.4 ……………………………………………………………………………..

6.7 ……………………………………………………………………………..

 • До обов’язків лаборанта входять:
 • забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистого повітря, порядку розміщення засобів навчання та обладнання, справності та своєчасного їх ремонту, збереження в належному порядку протипожежних засобів і засобів першої медичної допомоги та вміння надати першу допомогу при нещасних випадках;
 • ведення під керівництвом завідувача кабінету інвентаризаційних записів, своєчасне внесення змін до них про надходження та витрати матеріальних цінностей;
 • забезпечення безвідмовної роботи навчального обладнання, повної безпеки їх під час виконання учнями лабораторних і практичних робіт;
 • допомога вчителеві в організації і проведенні навчальних демонстрацій, позаурочної роботи з предмета;
 • щоденне наведення загального порядку в кабінеті після закінчення навчальних занять і дотримання правил експлуатації електрообладнання.
  • При кабінеті створюється рада кабінету, до складу якої входять вчителі, актив учнів та батьків, представник від органу учнівського самоврядування навчального закладу, які разом із завідувачем кабінету беруть участь в організації роботи кабінету, сприяють поповненню фонду засобів навчання, організовують проведення позаурочних заходів.
  • У відповідності до Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 05.02.2001 №45 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19.01.2001 за №146/5337, і в межах, віднесених до компетенції Піклувальної ради, робота і матеріально-технічне оснащення КІІКТ контролюються і спрямовуються Піклувальною радою загальноосвітнього навчального закладу.

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти                                                                                           П.Б.Полянський