Географія

Тема: Канада. Особливості географічного положення. Розвиток економіки. Населення.

Перевірка домашнього завдання

 • Які чинники сприяли перетворенню США на економічний центр сучасного світу?
 • Які основні ознаки галузевої структури промисловості США і розміщення її підприємств?
 • Чим пояснюється структура експорту та імпорту США? Яку роль у зовнішньоекономічних відносинах країни відіграють ТНК?
 • Які економічні райони виділяються на території США? Чим обумовлено їх виділення?
 • Як ви можете прокоментувати тезу: «Примор’я — індустріаль­не серце США»?

Вивчення нового матеріалу

1. Освоєння та формування території Канади

Територія сучасної Канади була заселена предками індіанців та ескімосів приблизно 30-40 тис. років тому. З періоду епохи Вели­ких географічних відкриттів почалось активне освоєння території європейцями, перш за все англійцями та французами.

У 1605 р. у теперішній Новій Шотландії було побудоване перше французьке поселення. А з 1663 р. Канада стала колонією Франції. Одночасно тривала англійська колонізація країни, що призвело до англо-французького протистояння. У результаті Семирічної війни 1756-1763 р., що спалахнула між цими країнами та їхніми союз­никами у Європі, Канада стала англійською колонією.

Англійці, шотландці, ірландці, валлійці активно освоювали та заселяли Атлантичне узбережжя й центральну частину країни. Французи, що осіли в долині річки Св. Лаврентія, продовжували обживати цей район і в подальшому склали ядро франко-канадської провінції Квебек. У 1867 р. канадські колонії здобули статус домі­ніону. Спочатку країна складалася із чотирьох провінцій, але в 1871 р. до Канади була приєднана Британська Колумбія. Після «золотої лихоманки» в басейні річки Клондайк у складі країни опинилися території Юкону, Альберти, Саскачевану і північно-західних територій. Ньюфаундленд увійшов до складу країни тіль­ки в 1949 р. А у 1999 р. в Канаді була утворена нова територія — Нунавут (мовою ескімосів означає «Наша земля»). Її населяють ескімоси, що називають себе «інуїтами».

У 1931 р. британський уряд визнав за Канадою самостійність у внутрішній і зовнішній політиці. Главою держави номінально є королева Великої Британії, яку представляє генерал-губернатор, що призначається королевою за рекомендацією прем’єр-міністра Канади.

2. «Візитна картка»

Офіційна назва — Канада.

Площа — 9,97 млн км2.

Населення — 33,5 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Оттава.

Тип країни — економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки».

Державний устрій — країна у складі Співдружності, федера­тивна держава.

3. ЕГП

Канада — друга за площею держава у світі. Територія Канади має найбільшу довжину берегової лінії — 120 тис. км, але через складні природні умови 90 % берегів не беруть участі в господарстві.

Сухопутний кордон з США простягається на 6 тис. км і є найдов­шим кордоном у світі, що не охороняється. Сусідство із США, з од­ного боку, прискорило розвиток господарства Канади, з іншого — поставило його в залежність від більш розвиненого сусіда.

         4. Природні умови та ресурси

Основну частину території країни займають великі рівнини та плато, на заході широкою смугою проходить гігантська гірська система Кордільєр, а на південному сході на територію Канади «вторгаються» північні відроги стародавніх Аппалацьких гір.

Особливості кліматичних умов країни визначають географічне положення, велика площа й різноманітність рельєфу. На більшій частині Канади клімат помірний і субарктичний, у центрі — кон­тинентальний. На півночі країни поширена багаторічна (вічна) мерзлота.

У країні безліч річок, озер. За запасами деревини Канада посту­пається лише Росії та Бразилії, у цілому лісами вкрита майже по­ловина території країни. Країна посідає одне із провідних місць у світі за забезпеченістю водними та земельними ресурсами.

Надзвичайно багаті корисні копалини країни. Найбільше зна­чення мають поклади руд кольорових металів, нафти та природно­го газу, залізної руди та калійних солей, є коштовні метали та ву­гілля.

5. Населення

Канада — країна «переселенського капіталізму». Корінні жите­лі — індіанці та ескімоси. Канада — багатонаціональна країна, на­селення якої складають представники понад 80-ти націй. Зараз англо-канадці становлять 28 % населення, франко-канадці — 23 %, інші європейці — 15 % (серед них за чисельністю виділяються нім­ці, італьянці, українці, голландці), 6 % вихідці з Азії та Африки, індіанці та ескімоси — 2 %, інші, в тому числі метиси, — 26 %.

Густота населення країни через своєрідність географічного по­ложення і суворий клімат дуже низька, населення розміщене не­рівномірно. Понад 90 % жителів зосереджено в південній, прикор­донній з США, смузі території.

79 % жителів Канади — городяни. Міста-мільйонери: Торонто, Монреаль, Ванкувер. У них проживає третина населення країни. Рі­вень життя населення Канади один з найвищих у світі. Експерти ООН з’ясували, що Канада посідає 1-е місце у світі за якістю життя, яке складається з матеріального добробуту, доступності якісного медич­ного обслуговування, освіти, чистоти навколишнього середовища.

6. Українська діаспора в Канаді 

За чисельністю українці та особи українського походження по­сідають 5-е місце серед етнічних спільнот цієї країни, поступаючись тільки британцям, французам, німцям та італійцям. Україн­ська громада у Канаді налічує близько 1,5 млн осіб (2008 р.), 97 % з них — це вихідці із Західної України.

Заселення Канади українцями почалося наприкінці XIX ст. Початковий період еміграції до Канади був наймасовіший. У 1896­1914 рр. сюди переселилося 170 тис. українців. Здебільшого це бу­ли вихідці з Галичини, Буковини і Закарпаття. Центром україн­ської імміграції стало місто Вінніпег, що мало назву «ворота прерій». Українські переселенці зробили чималий внесок в освоєн­ня степових районів Канади.

Більше половини українців проживають у провінціях Манітоба, Саскачеван і Альберта. Українська мова, література і культура вивчаються у широкій мережі громадських суботніх і недільних шкіл, а також у двомовних школах.

Значним впливом серед громадських організацій держави ко­ристується Конгрес українців Канади, що об’єднує 30 тис. чол. Українською мовою видається багато газет, журналів, книжок, ве­деться теле- і радіомовлення. Функціонує безліч культурних, на­вчальних і наукових українських закладів і центрів. Роль україн­ської діаспори в усіх сферах життя країни досить велика.

7. Господарство

Канада, на відміну від інших високорозвинених країн, перебу­ває у величезній залежності від іноземного капіталу, має сировин­ну спрямованість економіки та значну частку (30 %) капіталовкла­день державного сектору.

Канада виробляє 7 % світових обсягів сировинних товарів, а її частка в їх світовому експорті сягає 17 %, причому значна частина імпортується США. Понад 50 % промислового виробництва країни контролює американський капітал, на американських підприєм­ствах працює близько половини зайнятих у промисловому вироб­ництві Канади. Таким чином, Канада — молодший і дуже залеж­ний партнер свого південного сусіда, але і США теж залежні від імпорту канадської сировини та напівфабрикатів.

За видобутком природного газу, мідних руд, золота, цинкових руд, нікелевих руд, вугілля, платини, калійних солей Канада вхо­дить до першої п’ятірки лідерів. Значні обсяги видобутку нафти, залізної руди.

Канада — 2-ий у світі (після США), виробник пиломатеріалів, паперу та картону. Більшість целюлозно-паперових підприємств сконцентровано на сході країни.

За виробництвом електроенергії країна посідає 5-е місце у світі. Близько 60 % електроенергії дають ГЕС, майже 15 % виробляють на АЕС.

У країні розвинене машинобудування, у тому числі автомобіле­будування, сільськогосподарське машинобудування, виробництво обладнання для гірничодобувної та лісової промисловості. Головні центри галузі: Торонто, Монреаль, Гамільтон, Оттава, Ванкувер. Найбільші підприємства нафтопереробної промисловості розташо­вані в Монреалі, Сарнії, Ванкувері й Едмонтоні.

За товарною вартістю сільськогосподарської продукції попере­ду знаходиться тваринництво, однак Канада відома у світі як най­більший виробник і експортер зернових, насамперед пшениці (15 % її світового виробництва).

Канада відома і як світовий виробник хутра, що поставляється тваринницькими фермами; за виловом риби країна посідає 8-е міс­це у світі.

Розміщення транспортної мережі на території країни характе­ризується значною нерівномірністю: дорожня мережа ніби витяг­нута на півдні вздовж кордону з США.

За вантажообігом 1-е місце належить залізничному транспор­ту, за пасажирообігом — автомобільному.

8. Зовнішні економічні зв’язки

Канада належить до найбільших країн-експортерів. При населенні 0,5 % від світового її частка у світовому експорті становить 4 %.

За часткою канадського експорту за США ідуть Японія, Вели­ка Британія, Південна Корея, Німеччина, Китай. Розвиток тор­гівлі в рамках Північноамериканського загального ринку збіль­шив зовнішньоекономічні зв’язки Канади з Мексикою. Склад експорту Канади відрізняється від експорту інших високорозвинених країн більшою часткою сировини, напівфабрикатів і продо­вольства (30 %). Частка автомобілебудування, машин і обладнан­ня в експорті Канади становить — 34 %, готових промислових виробів — 31 %.

Головними інвесторами в канадську економіку є США, Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Швейцарія.

Запитання для обговорення

 1. Які проблеми в Канаді можуть бути пов’язані з багатонаціо­нальним складом її населення?
 2. Які головні особливості характеризують галузеву структуру ка­надської економіки?
 3. Чи можна стверджувати, що спеціалізації сільського господар­ства Канади, як і США, властива зональність?
 4. У яких напрямах, на ваш погляд, може розвиватися співпраця Канади і України?

Підручник В.Ю.Пестушко, опрацювати § 39, ст.154-156.

 1. Позначити на контурній карті великі промислові центри Кана­ди та їх спеціалізацію.
 2. Порівняти особливості машинобудівної галузі (галузевий склад, особливості розміщення, найбільші центри, галузі міжнародної спеціалізації) Канади та США. Результати занести в таблицю. Зробити висновок