Географія

Тема: Країни-сусіди України. Росія і Білорусь.

Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Завдання 1. Охарактеризуйте місце України на політичній кар­ті Європи.

Запитання. Які країни Європи є найбільшими торговельними партнерами України?

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Російська Федерація.

Площа — 17 млн км2.

Населення — 140 млн осіб (2009 р.).

Столиця — Москва.

Державний устрій — президентсько-парламентська республі­ка, федеративна держава.

2. ЕГП

Завдання.  За допомогою карт атласу визначте економіко-географічне положення Росії.

Росія — євроазіатська держава: 1/3 її території розташована в Східній Європі, 2/3 — в Північній Азії. До складу Російської Фе­дерації входить анклав — Калінінградська область. Суходолом Ро­сія межує з 14 державами (Норвегія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Білорусь, Україна, Грузія, Азербайджан, Казах­стан, Монголія, Китай, КНДР). При цьому 2/3 російських кордонів є морськими.

Більшість меж Росії припадає на країни СНД, колишні респу­бліки СРСР. До сьогодення остаточно не вирішено питання з мор­ським сусідом Росії на сході — Японією, оскільки остання запере­чує входження південної частини Курильських островів до Росії. Росія розкинулася в 11 годинних поясах.

Завдання.  Визначте позитивні та негативні риси ЕГП Росії.

Величезна, переважно рівнинна територія Росії відрізняється різноманітними, часом унікальними природними ресурсами, які загалом сприятливі для розвитку господарства країни. Однак є і менш сприятливі особливості: на півдні і сході переважають гір­ські території; велика кількість мінеральних, водних, лісових ре­сурсів зосереджена в азіатській частині Росії, яка недостатньо осво­єна через суворий різко континентальний клімат; моря Північного Льодовитого океану в зимовий період надовго покриваються кри­гою, що утруднює господарське освоєння північних територій.

Розпад СРСР змінив геополітичне положення Росії: виникли но­ві кордони з суверенними державами — колишніми республіками Радянського Союзу, обмежився вихід до Балтійського моря, а також до портів і військово-морських баз Чорного моря.

3. Природно-ресурсний потенціал

Складна геологічна будова території Росії обумовила величезну різноманітність корисних копалин. Росія має великі запаси паливно-енергетичних ресурсів, багату рудну базу, а запаси різноманітної сировини для будівельної і хімічної промисловості є практично на всій території.

Росія має найбільші лісові ресурси: 34 % її території вкрито лі­сами.

Росія входить до п’ятірки країн світу, що мають найбільші за­паси водних ресурсів. Однак розміщені вони на території країни не­рівномірно: більша їх частина зосереджена в Сибіру.

         4. Населення

Для демографічної ситуації Росії характерний перший тип від­творення населення, природний приріст від’ємний: -5 %о, відбува­ється «старіння нації». Населення на території країни розподілене нерівномірно, що визначається різноманітністю природних умов, історією освоєння і рівнем розвитку окремих районів. При середній густоті населення близько 8,3 осіб/км2 в європейській частині Росії вона становить 60 осіб/км2 (в Московській області — 300 осіб/км2), тоді як в арктичній зоні, Східному Сибіру і на Далекому Сході гус­тота населення коливається від 1 до 5 осіб/км2. 79,3 % жителів Ро­сії проживають в європейській частині.

Рівень урбанізації Росії високий — 76 %, міст-мільйонерів — 11: Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург, Ниж­ній Новгород, Самара, Омськ, Казань, Челябінськ, Ростов-на-Дону, Уфа. Поступово збільшуються міські агломерації навколо Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Самари і Новосибірська.

Росія — багатонаціональна держава, на території якої прожи­ває понад 120 націй і народностей. Структура зайнятості населення типова для постсоціалістичних країн: значна частина населення зайнята в матеріальному ви­робництві і лише близько 1/3 — у невиробничій сфері, однак спо­стерігається перерозподіл у бік збільшення числа зайнятих у невиробничій сфері.

5.Білорусь. Держава в Східній Європі. На північному заході граничить з Литвою і Латвією; на сході – з Росією; на півдні – з Україною; на заході – з Польщею. Площа країни близько 207600 кв. км. Територія країни в основному рівнинна, рідкісні височини майже не перевищують висоту 300 м (Мінська височина – 345 м над рівнем моря). Головні річки: Західна Двіна, Дніпро, Припять, Німан, Сож, Березіна. Велика кількість озер, найбільшим є озеро Нарочь (площа 80 кв. км, глибина до 25 м). Загальні відомості про Білорусь. Республіка Білорусь розмістилася на площі у 207,6 тис. км2. У державі існує президентська форма правління. Президент наділений значними повноваженнями. Білорусь є унітарною державою. Офіційними мовами Білорусі є білоруська і російська мови, а грошовою одиницею – білоруський рубль.

6.Географічне положення. Білорусь займає континентальне положення і розташована північніше України. Вона межує, крім України, також з Росією, Литвою, Латвією та Польщею. Суттєвим недоліком географічного положення країни є відсутність виходу до моря. Через Білорусь проходять важливі транспортні шляхи і трубопроводи до країн Центральної і Північної Європи.

Природні умови і ресурси. Ресурсна база Білорусі незначна і обмежена торфом, як паливною сировиною, калійною сіллю для виробництва мінеральних добрив і невеликою кількістю нафти. Велике значення для розвитку сільського господарства мають земельні ресурси. Природно-заповідний фонд країни широко використовують у рекреаційній діяльності.

7.Народонаселення і культура. Чисельність населення Білорусі має тенденцію до зменшення і становить сьогодні близько 10 млн осіб. Густота населення в країні невисока, її пересічний показник 48 осіб/км2. Середня тривалість життя населення становить 70,5 року, що вище, ніж цей показник в Україні чи Росії.

На території Білорусі проживають представники 130 національностей. Серед них найбільш представницькими є білоруси (81 %), росіяни (Н %), поляки (4 %), українці (2 %) та інші (євреї, вірмени, азербайджанці, литовці і грузини). У країні здавна співіснують усі світові релігії. Нині понад 80 % віруючих вважають себе православними, 14 % – католиками, 2 % – протестантами. Решта віруючих – це іудеї, мусульмани, буддисти та представники нових релігійних течій.

     Кількість сільського населення постійно зменшується і становить нині 26 % усього населення. У містах проживає 74 % населення Білорусі. Найбільшими містами є Мінськ, Гомель, Могилів, Вітебськ та ін.

     8.Господарство. Економічні показники (зокрема ВВП і ВВП на душу населення) свідчать, що країна є певним лідером пострадянської економіки. Білорусь розбудовує свою модель економічного розвитку, за якої влада держави намагається поєднати адміністративно-командну економіку з ринковою і створити так званий ринковий соціалізм. У Білорусі стабільно працює промисловість, на яку припадає понад 30 % ВВП і близько 30 % працюючих. Серед провідних галузей промисловості виділяються хімічна (виробництво добрив, шин, синтетичних матеріалів), нафтохімічна, а також автомобілебудування, приладобудування, тракторобудування та оборонна промисловість. Інтенсивно розвиваються і мають міжнародне значення харчова та легка галузі промисловості. Останній галузі приділяється значна підтримка з боку держави і намагання вивести її на світовий ринок.

Сільське господарство країни розвивається менш стабільно, що пов’язано як з природними чинниками, так і з аграрною політикою держави. Провідною галуззю сільськогосподарського виробництва є рослинництво. На майже 10 млн га угідь вирощуються зернові, картопля, льон, цукровий буряк та овочі. Серед галузей тваринництва виділяються скотарство, свинарство, птахівництво, які поки що не відповідають вимогам світового товарного тваринництва.

9.Зовнішньоекономічна діяльність. Основним зовнішньоекономічним пріоритетом Білорусі є союз з Росією та країнами СНД. Іншим пріоритетом є створення поясу добросусідства з країнами-сусідами, до яких належить й Україна. Білорусько-російські відносини розвиваються на основі поглиблення всебічних інтеграційних процесів.

Відносини Білорусі з Україною розвиваються як добросусідські, хоча існують й окремі проблеми. Зокрема, офіційний Мінськ не схвалює позицію України щодо НАТО. Нещодавно було проведено переговори про демаркацію кордонів між двома державами. У торгово-економічній сфері відносини розвиваються на основі довгострокового двостороннього співробітництва. Білорусь і Україна співпрацюють у сфері текстильної та фармацевтичної галузей промисловості, у проведенні заходів щодо захисту території від радіаційного забруднення, у торгівлі. За торговельним оборотом Україна посідає у Білорусі друге місце після Росії. Обсяг двосторонньої торгівлі за останні роки складає понад 1      млрд дол. на рік. Білоруський експорт до України представлений сільськогосподарською технікою, мінеральними добривами, побутовою технікою, текстилем. Україна експортує до Білорусі зерно, продовольчі товари, метал, комплектуючі до продукції машинобудування та ін.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

     Росія та Білорусь – це східний і північний сусіди України, пострадянські незалежні держави, члени СНД, країни добросусідського партнерства.

    Росія має значні розміри, велику чисельність населення, потужний природно- ресурсний потенціал; Білорусь є країною з невеликою кількістю населення та обмеженою ресурсною базою.

Росія є економічним лідером Східної Європи за економічними показниками.

      У країнах розвиваються як традиційні галузі матеріального виробництва (добувна, металургійна, хімічна галузі промисловості, багатогалузеве машинобудування, сільське господарство), так і сфера послуг.

     Зовнішньоекономічні зв’язки Росії і Білорусі з Україною розвиваються на взаємовигідній двосторонній основі.

Домашнє завдання 1.Підручник Пестушко В.Ю.: опрацювати §18, ст.74-79