Хімія

Тема:Хімічний зв’язок і будова речовин   (узагальнення знань)

 Підготувати відповіді на завдання.

1.Вставити пропущені слова

-Хімічний зв’язок, який утворюється за допомогою … пар, називають … зв’язком.

-Диполь – це система двох …, однакових за … , і протилежних за … .

-Ковалентний зв’язок, при утворенні якого відбувається … електронних пар до більш … атома, називають … ковалентним зв’язком.

-Хімічний зв’язок, утворений за допомогою … взаємодії  … називають  … зв’язком.

-Ступінь окислення – це умовний … , якого набув би … , якби всі зв’язки в даній сполуці були … .

2.         Розминка

 1. Яку властивість атома називають електронегативністю?
 2. Як змінюється електронегативністю у групах?
 3. Як змінюється електронегативністю у періодах?
 4. Який зв’язок атомів називають ковалентним?
 5. В яких речовинах виникає ковалентний неполярний зв’язок?
 6. В яких речовинах виникає ковалентний полярний зв’язок?
 7. Між атомами яких елементів виникає йонний зв’язок?
 8. Як утворюються позитивно заряджені йони?
 9. Як утворюються негативно заряджені йони?

10. Від чого залежить величина заряду йона?

3. Самостійна робота

1 рівень

а) із наведеного переліку виписати формули речовин з ковалентним неполярним зв`язком: С12 , НВr , Н2SO4 , О2 , Н2О, CO2 .

б) Скласти електронні формули речовин: а) водню; б) хлороводню. Вказати тип хімічного зв`язку у цих речовинах.

II рівень.

1. Вказати тип хімічного зв`язку в молекулах а) фтору;

б) бромоводню; в) метану СН4 ; г) сульфур (VI)  оксиду ; д) водню.

2. Скласти електронні формули речовин: а) води; б) кисню. До якого елемента зміщенні спільні електронні пари в молекулах.

III рівень.

1. Скласти формули речовин, до складу яких входить Гідроген, зі зв`язком: а) ковалентним неполярним; б) ковалентним полярним.

2. Скласти електронні формули речовин: а) сульфур(VІ)оксиду;

б) азоту. До якого елемента зміщена спільна електронна пара в

молекулах даних речовин?

Відповісти на запитання.

 1. Яке значення для вивчення хімії має теорія хімічного зв’язку й будови речовини?
 2. Де практично можна використати знання про типи хімічного зв’язку й кристалічних ґраток?
 3. Як взаємозалежать типи хімічного зв’язку, кристалічна будова і властивості речовин?

Тема : Кристалічний і аморфний стан твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин  від їхньої будови.

Теоретичні відомості.

Біля 95% відомих нам сполук як природного, так і штучного походження, за звичайних умов знаходяться в твердому стані. Ще з доісторичних часів тверді речовини були основою матеріалів, які людина використовувала для виготовлення знарядь праці, предметів побуту, будівництва житла тощо і які зумовили розвиток цілих історичних епох людства. Кам’яний вік, бронзовий вік, залізний вік — це етапи становлення цивілізації, що дістали назву від того матеріалу, який лежав в основі життєдіяльності людини.

Залежно від характеру розміщення частинок у просторі тверде тіло може мати кристалічний або аморфний стан.

Кристалічні речовини мають впорядковану структуру, яка зберігається у всьому об’ємі речовини. Кристалічний стан характеризується наявністю як ближнього, так і дальнього порядку розміщення частинок.

Аморфні речовини мають тільки ближній порядок розміщення частинок і цим нагадують рідини. Аморфні речовини можна розглядати як переохолоджену рідину з дуже високою в’язкістю.

Характерною особливістю кристалічних речовин є анізотропія їх властивостей. Більшість фізичних властивостей кристалів, таких як електро- і теплопровідність, міцність, оптичні властивості, у різних напрямках неоднакові. Анізотропія властивостей зумовлена внутрішньою будовою кристалів. Аморфні речовини ізотропні, тобто їхні властивості в будь-якому напрямку однакові. Найвідоміша аморфна речовина — скло.

2. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

Кристалічна ґратка — геометрично правильне розміщення частинок, властиве речовині в кристалічному стані.

Розглянемо речовини з атомними, молекулярними, йонними та металічними кристалічніми ґратками.

Атомна кристалічна ґратка

У вузлах атомних кристалічних ґраток містяться окремі атоми, сполучені між собою міцними ковалентними зв’язками. Такі кристалічні ґратки досить рідко зустрічаються. Їх мають алмаз (С), силіцій (Si) , бор (В), пісок (SiO2), червоний фосфор, графіт (С) та ін.

    Фізичні властивості речовин з атомними кристалічними ґратками:

 • властива велика твердість (усі зв’язки решітки є рівноцінними та міцними);
 • мають дуже високі температури плавлення і кипіння;
 • нелеткі, тому не мають запаху;
 • не проводять елекричний струм, або бувають напівпровідниками (бо не мають вільних електронів);
 • практично не розчиняються в жодних розчинниках.

Молекулярна кристалічна ґратка

У вузлах молекулярних кристалічних ґраток містяться молекули як неполярні, так і полярні. Частинки сполучені між собою дуже слабкими силами міжмолекулярного тяжіння. Речовини з молекулярними кристалічними ґратками дуже поширені: білий фосфор (Р4), кисень (О2), водень (Н2), азот (N2), хлор (Cl2), бром (Br2), йод (I2), вода (H2O), лід (H2O), амоніак (NH3), метан (СН4) та більшість інших органічних речовин.

Фізичні властивості речовин з молекулярною кристалічною ґраткою:

 • невелика твердість (слабкі сили міжмолекулярного тяжіння);
 • легкоплавкі речовини;
 • леткі (здатність швидко випаровуватись), тому майже всі мають запах;
 • не проводять елекричний струм.

Йонна кристалічна ґратка

У вузлах йонних кристалічних ґраток містяться йони, сполучені між собою сильними йонними зв’язками. Речовини з йонними кристалічними ґратками дуже поширені: всі солі, луги, оксиди активних металів.

   Фізичні властивості речовин з йонними кристалічними ґратками:

 • за звичайної температури майже усі тверді, але крихкі (сильний зв’язок між протилежно зарядженими частинками) ;
 • температура плавлення висока;
 • нелеткі, тому не мають запаху;
 • йонні сполуки не проводять електричний струм, проте їх розчини проводять елекричний струм;
 • більшість, але не всі, розчинні у воді.

Металічна кристалічна ґратка

У вузлах металічних кристалічних ґраток містяться атоми і позитивно заряджені йони металів, а між вузлами — вільні електрони, які утворюють електронний газ. Частинки сполучені між собою сильними металічними зв’язками. Речовини з металічними кристалічними ґратками — всі метали.

Фізичні властивості речовин з металічними кристалічними ґратками:за звичайної температури тверді (виняток — ртуть);

 • температура плавлення у більшості висока;
 • нелеткі, тому не мають запаху;
 • ковкі, пластичні, добре проводять електричний струм, мають металічний блиск.

Відповісти на запитання .на запитання.

1.На які види поділяються тверді тіла? 2. Чим відрізняються кристалічні тіла від аморфних? 3. Назвіть основні властивості кристалічних тіл. 4. Які основні властивості аморфних тіл. 5. Що називають монокристалом? 6. Які тіла називають полікристалічними? 7. Що таке анізотропія