Українська мова

Тема Написання складних слів разом, окремо, з дефісом.

 АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бліцопитування(самоперевірка)

· Які слова називаються складними?

· Як можуть писатися складні слова?

· Які загальні правила правопису складних слів ви знаєте?

► Звірте свої відповіді з поданими правилами.

Загальні правила правопису складних слів

Пишемо разом Пишемо через дефіс  
1) Складні слова, утворені від залежних слів, основи яких поєднані сполучними голосними о, епароплав, землекоп; але:Південно- Африканська Республіка 1) Повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення, зокрема: в дієсловах для підсилення інтенсивності дії: писав-писав, робив-робив; у прикметниках і прислівниках для вираження великої міри, ознаки  
2) Усі складноскорочені слова й похідні від них: Нацбанк, міськрада. Сюди належать і всі складноскорочені з першими частинами: авіа-, кіно-, фото  
2) Поєднання синонімічних слів: гидко-бридко, тишком-нишком; антонімічних слів: більш-менш, видимо-невидимо; близьких за значенням слів, що передають єдине поняття: батько-мати (батьки); слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами й суфіксами: великий-превеликий, давним-давно  
3) Складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначається цифрою): двобічний, сімдесятиріччя  
Примітка. Два однакові іменники, з яких один має форму називного відмінка, а другий-орудного, пишуться окремо:кінець кінцем, одним одна. Так само й займенники: сама самотою  
3) Поєднання слів, що означають приблизність: день-другий, година-дві  
4) Складні вигуки та звуконаслідування: гей-гей, бом-бом  
5) Літературні абревіатури з належними до них цифрами:Ту-154  

► Записати під диктовку рідних подані слова, пояснюючи свій вибір правилом

Дніпро-ріка, військово-спортивний, псевдопатріот, східнослов’янський, Ми- кола-чудотворець, півміста, 100-річчя, казна з ким, будь-хто, червоногарячий, сліпоглухонімий, мегарозпродаж, людино-день, пів-Львова, стоп-кран, суспільно необхідний, китайсько-японський, день у день, по-латині, з-під, неначебто.

► Від поданих словосполучень утворіть прикметники:

Мовний стиль, загальна освіта, народне господарство, лівий берег, східні слов’яни, важко хворіти, різко окреслити, хімічно зв’язати, глухий і німий, 20 років, біле молоко.

Попереджувальна тестова робота

1. Разом треба писати всі займенники рядка…

А аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь;

Б де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому;

В де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим;

Г що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь.

2. Разом треба писати всі прислівники рядка…

А без/вісти, в/серйоз, до/речі, на/вскіс;

Б у/розтіч, від/давна, без/перестанку, у/брід;

В за/багато, до/вкруги, до/вподоби, на/впростець;

Г по/двоє, по/декуди, на/весні, у/досвіта;

Д с/піднизу, на/прокат, на/жаль, в/суціль.

3. Усі складні службові слова пишуться через дефіс у рядку…

А так/таки, якось/то, мов/би, тим/то;

Б тільки/но, з/поза, за/для, із/за;

В тому/то, з/під, у/наслідок, де/коли;

Г з/над, із/під, по/над, тож/то;

Д розкажи/но, довго/таки, з/посеред, отак/от.

4. Усі прикладки пишуться через дефіс у рядку…

А учень/відмінник, риба/карась, ріка/Дніпро;

Б дівчина/українка, хлопець/киянин, Киів/місто;

В дуб/велетень, кіт/Мурко, кущ/дикун;

Г песик/Жук, дівчинка/семиліток, академік/Вернадський.

5. Через дефіс треба писати всі слова рядка…

А давним/давно, навчально/виховний, стерео/звук;

Б аграрно/промисловий, сніжно/білий, екс/король;

В південно/східний, жовто/гарячий, сон/трава;

Г біло/зелений, макро/економіка, кіловат/година;

Д науково/технічний, блок/система, паро/плав.

6. Разом треба писати всі складні іменники в рядку…

4

А екс/чемпіон, зірви/голова, напів/провідник;

Б орг/відділ, учитель/словесник, живо/пис;

В пів/хвилини, метео/служба, сімдесяти/річчя;

Г проф/спілка, відео/телефон,40/метрівка;

Д авто/стоп, багато/тиражка, віце/прем’єр.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторити правила написання складних слів, виконати вправу з підручника.

Тема:  Написання слів іншомовного походження

Робота з теоретичним матеріалом

► Ознайомтесь із таблицею «Апостроф у словах іншомовного походження»

► З пам’яті доповніть таблицю правилом, що відповідає поданим прикладам.

Апостроф у словах іншомовного походження

Правила Приклади
Апостроф пишуть перед я, ю, є, ї, що позначають два звуки:
1) після б, п, м, в, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, миш’як, торф’яний, кар’єра; Рив’єра, Монтеск’є, Руж’є, Фур’є
2) між частинами складних слів: Фельд’єгер, транс’європейський, Мін’юст
3) після кінцевого приголосного префікса: ад’юнкт, ад’ютант, кон’юнктура, кон’юнктивіт, ін’єкція
Апостроф не пишуть:
  бязь, рюш, фюзеляж; Гюго;
  курйоз, серйозний

Довідка: 4) перед я, ю, є, ї, якщо вони позначають один звук і пом’якшують попередній приголосний; 5) перед буквосполученням йо.

Моделювання «Карти пам’яті»

► Ознайомтесь із таблицею «Знак м’якшення в словах іншомовного походження».

► З пам’яті доповніть таблицю правилом, що відповідає поданим прикладам.

Знак м’якшення в словах іншомовного походження

Правила Приклади
Знак м’якшення пишеться після приголосних д, т, з, с, л, н:
1) перед я, ю, є, ї, йо, що передають два звуки адью, марсельєза, мільярд, бульйон, віньєтка, Лавуазьє, Жузьє, Мольєр, Ньютон, Віньі
2) після л у середині слова перед приголосним і в кінці слова відповідно до вимови фільм, альбатрос, фальш, Нельсон, білль, магістраль, Рафаель;
3) у кінці слів відповідно до вимови шампунь, Булонь
Знак м’якшення не пишеться
  мадяр, Тетяна, Касян,
  залп, метал

Довідка: 4) перед я, ю, коли вони позначають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у; 5) відповідно до вимови.

Коментоване письмо

► Запишіть слова, поставте на місці крапок (де потрібно) апостроф або знак м’якшення. Поясніть правопис слів.

Ател..є, п..єдестал, інтерв..ю, прем..єра, міл..ярд, ін..єкція, він..єтка, б..юджет, суб..єкт, об..єктивний, к..ювет, п..енсне, п..єса, кар..єра, біл..ярд, компан..йон, н..юанс, бар..єр, вар..єте, ар..єргард, к..юрі, дос..є, порт..єра, фаміл..ярний, кон..юнктура, кастан..єти, мад..яр, інтер..єр, пю..пітр, куп..юра.

П..ємонт, Ц..юрих, Женев..єва, М..юлл..ер, Барб..юс, Ал..яска, В…єтнам, Д..юма, Б..юкенен, Базел.., Суец.., Ак..яб, Рафаел.., Дел.. фи, Кордил..єри, П..яченца, Севіл..я, Рот..є, Руж..є, Іх..ямас.

Самостійна робота з підручником

► Ознайомтеся з теоретичними відомостями підручника з теми «Написання слів іншомовного походження». ст. 125

Моделювання «Карти пам’яті»

► Ознайомтесь із таблицею «Умови подвоєння букв у словах іншомовного походження».

► З пам’яті доповніть таблицю правилом, що відповідає поданим прикладам.

Умови подвоєння букв у словах іншомовного походження

Умови Приклади
1. Унаслідок збігу однакових звуків на межі префікса й кореня або між основами складних слів ірраціональний, інноваційний, контрреволюція
2. У географічних, особових назвах та їхніх похідних Будда, Аллах, Гіппократ, Авіценна, Ганнібал, Одіссей, Кассандра, Руссо, Макіавеллі, Торрічеллі, Діккенс, Теккерей, Джонні, Бетті, Мюллер, Руссо, Шиллер; Еллада, Брюссель, Ніцца, Апенніни, Андорра, Бонн, Канни, Міссісіпі, Таллінн, Яффа, Голландія, Марокко; шиллерівський, голландський, марокканський
3. У чоловічих і жіночих іменах Аполлон, Джанні, Білл, Аполлінарій, Віссаріон, Геннадій, Еммануїл, Палладій, Алла, Бетті, Віолетта, Ганна, Жанна, Елла, Маріанна, Римма, Сусанна
4. У деяких загальних назвах (винятки) аннали, мулла, панна, тонна, брутто, нетто, ванна, мадонна
5. У словах, що мають омоніми: біль (страждання) білль (законопроект)
  бона (паперові гроші, що вийшли з обігу) бонна (вихователька, гувернантка)
  була (ж. р. від слова бути) булла (папська грамота, послання, скріплене печаткою)
  віла (русалка) вілла (комфортабельний будинок за містом)
  гал (наріст на рослині) галл (мешканець Галлії)
  галицизм (від Галичина) галліцизм (від галльський)
  гама (ряд звуків у межах октави) гамма (літера; спалах)
  голанка (порода курки) голландка (мешканка Голландії)
  мана (привид, ілюзія) манна (деякі їстівні лишайники, застиглий сік ясеня, тополі й ін.)
  міра (одиниця виміру) мірра (ароматична смола)
  мото… (частина складного слова, що означає «моторний») мотто (епіграф, гасло, дотепний вислів)
  пені (Р. в. від іменника пеня) пенні (розмінна монета Великобританії та Фінляндії)
  прусак (тарган) пруссак (мешканець Пруссії)

Відновлення слів

► На місці крапок уставте, де потрібно, літери. Поясніть правила подвоєння літер у словах іншомовного походження.

Ас..ортимент, мас..а, індивіду..м, кас..а, нет..о, аб..ревіатура, інтел..ігент, сум..а, тер..иторіальний, ак..редитація, сюр..еалізм, тон..а, дис..ертація, ім..ігрант, іл..юзія, іл..юстративний, ваку..м, хоб..і, шил..інг, ін..оваційнний, кор..упція, колон..а, контр..еволюційний, ан..отація, рал..і, гіп..ократівський, груп..а, ал..ея, барок..о, інтермецо..о, конгрес.., ван..а, мас..аж, новел..а, бал..он, кол..екція, віл..а, ім..унітет, еф..ективний, ком..унікація, кор..ектор, ас..амблея, оп..нент, Ренес..анс, Ген..адій, Рим..а, Ізабел..а, Іп..олит.

Моделювання «Карти пам’яті»

► Ознайомтесь із таблицею «Правопис голосних у словах іншомовного походження».

► З пам’яті доповніть таблицю правилом, що відповідає поданим прикладам.

Правопис голосних у словах іншомовного походження

Буква Правила правопису Приклади
И У загальних назвах іншомовного походження и пишемо за «правилом дев’ятки» — після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (де ти з’їси цю чашу жиру)
В основах слів перед наступним приголосним (крім й) Динаміка, джинси, символ, цитата, режим, ритм, консиліум, дизель (але: мартіні, місіс, сіті);
У складних словах з першою частиною ди-, що означає «двічі» Дилема, дифтонг, дилогія, дискусія, дивіденд
У префіксах анти Антибіотик, антипод, антициклон, антитеза, антикваріат, антивірус
У словах, що починаються на деци Децибел, дециметр, децилітр
У давно запозичених словах Єхидна, імбир, бурмистр (але: бургомістр),кипарис, вимпел, кий, спирт, химера
У словах запозичених зі східних мов, переважно тюркських Акин, киргиз, кинджал, кисет, кишлак, шпинат, кизил
У словах церковного вжитку Єпископ, митра, митрополит, херувим, християнство
І На початку слова Історія, ідеал, імітатор
Після префікса дез Дезінфекція, дезінтеграція
Після приголосного перед голосним та й Авіатор, тріо
Увага! Дізель (прізвище) — дизель (двигун), Сілует (прізвище) — силует (обрис)
У після приголосних б, п, в, м, ф, г, ґ, к, х, л, н (крім «дев’ятки») перед іншим приголосним Бізнесмен, вітраж, фінал, ліра, хітон, мінор, піанісимо;
У кінці невідмінюваних загальних назв Візаві, поні, конфеті, жалюзі
Ї Після голосних; але у складних словах і після префіксів пишемо і Атеїзм, круїз; староіспанський, доісторичний, новоіндійський, поінформувати
Е На початку слова Енергія, екватор, Еквадор, епітет
Після голосного, крім е та і Поезія, дуель, каное (але: траєкторія)
Після твердих приголосних Декан, інтелект, референдум, геній
У префіксах де-, ре Дестабілізація, декомпресор, регенерація, рекультивація
Увага! Який саме голосний писати в префіксах де-, дез-, диз-, дис-, залежить від значення слова: Де– означає 1) віддалення, виділення, скасування, припинення, усунення чого-небудь:демонтаж, демобілізація; 2) рух донизу, зниження: девальвація, декаданс, демпінг. Дез– означає знищення, видалення, відсутність чи спотворення чогось: дезактивація, дезорієнтація. Диз– і дис– означають поділ, розділ, позбавлення, утруднення, утрату, надають поняттю негативного або протилежного змісту: дизасоціація, дислокація, дискваліфікація, дисгармонія
У кінці невідмінюваних слів Кашне, кафе
Є На початку слова залежно від вимови в давно запозичених словах Єзуїт, єфрейтор
Після е, і, й, знака м’якшення та апострофа Конвеєр, кар’єра, орієнтир, спанієль; (але:плеєр, дієз)
У кінці невідмінюваних слів після м’яких приголосних та апострофа Ательє, досьє, круп’є
У Після ж, ч, ш, ф Журі, парашут, парфумерія

Відновлення слова

► Уставте потрібні літери (и, і, ї, у, е, є, ю).

Ас..м..ляц..я, к..зил, кру..з, апенд..ц..т, ас..гнац..я, хр..стиянство, в..траж, апельс..н, к..пар..с, брош..ра, х..мера, д..фтонг, пац..єнт, ж..рі, р..ф..рендум, сп..рт, енц..клопед..я, з..гзаг, Дж..г..т, ф..нанси, єзу..т, ав..атор, дец..метр, бурм..стер, міс..с, проза..к, ді..та, к..нджал, март..ні, х..тон, ш..фр, д..апазон, акс..ома, м..тропол..т, д..зель, тра..кторія, дез..нформація, по..нформувати, єх..дна, д..стабілізація, д..сгармонія, д..орієнтація, пле..р, ді..з, с..мптом, економ..ка, д..пломант, рекомендац..йний, ..дент..чний, ор..г..нал, екв.. валент, кред..т, гр…ф, л..нгв..ст..ка, експерт..мент, теор..я, каз..но, д..ф..ренц..йний, аналог..я, еп..лог, ф..ксувати, пр..ор..тет, м..н..стр.

Рефлексія

· Чи можете впевнено сказати, що всі правила запам’ятали, а правопис слів зрозуміли?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу з підручника.

► Вивчіть швидкомовки:

Над шляхом Явдошка шукала волошки.

Шишки на сосні,

шашки на столі.

У Соні шашки,

А в Сими — шишки.