Громадянська освіта

Тема: Правовий захист бізнесу.

Органи державної влади, наділені контролюючими функціями, мають право проводити планові і позапланові перевірки діяльності підприємств у сфері, що належить до їхньої компетенції. Трапляються ситуації, що посадові особи чи інспектори навмисне зловживають своїми повноваженнями з метою «виконати план по штрафах», і проводять перевірки зі перевищенням наданих їм прав, користуючись тим, що Ви не обізнані із нюансами здійснення конкретної перевірки, із внутрішніми інструкціями, що регламентують порядок її проведення.

Присутність фахівця під час проведення перевірки гарантує дотримання Ваших прав, оберігає від зловживання повноваженнями із боку інспектора чи перевищення ним меж допустимого втручання у господарську діяльність підприємства.

Компанія «Світ юридичних послуг» передбачає ряд послуг, пов’язаних із забезпеченням безпеки Вашого бізнесу:

 • Створення системи правової безпеки підприємства;
 • Консультації по створенню архіву документів та розміщенню важливої документації;
 • Розробку методики роботи з бухгалтерською та податковою звітністю в частині захисту інформації;
 • Супроводження переговорів і перевірок контролюючих органів;
 • Консультації відносно порядку відвідання підприємств посадовими особами, контролюючими і правоохоронними органами, у тому числі роз’яснення міри необхідних дій з боку керівництва в таких ситуаціях;
 • Захист від неправомірних дій контролюючих органів;
 • Оскарження у адміністративному чи судовому порядку акти проведених перевірок, постанови за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення про накладення заходів відповідальності;
 • Антирейдерські заходи – всі послуги (Захист бізнесу від захоплення; Захист майна від захоплення; Рішення корпоративних спорів; Рішення майнових суперечок; Розробка стратегії захисту, і т.д.);
 • Та інші послуги.

Параграф 43

https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html

27.03.2020 Група №1 Громадянська освіта

Тема: Поняття професії, спеціальності, кваліфікації працівника.

Аби уникнути непорозумінь, слід визначитися з основними категоріями, якими оперують при зміні умов праці, зокрема й розширенні трудових завдань у посадових (робочих) інструкціях працівників, а саме: «спеціальність», «кваліфікація» і «професія». Зауважимо, що в цьому випадку йдеться не про суміщення й сумісництво професій, а саме про розширення посадових (робочих) інструкцій працівників у межах трудового законодавства.

Оскільки окремі кваліфікаційні характеристики робітників містять лише основні або типові завдання та обов’язки, роботодавець може доповнювати робочі інструкції видами робіт, які входять до складу технологічних карт, інструкцій, інших нормативних документів і визначені трудовим договором, — за умови додержання правил охорони праці, санітарних норм і вимог безпеки виконання робіт.

До посадових (робочих) інструкцій можуть бути внесені зміни й доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації (далі — підприємство) за згодою працівника. Наказ про внесення змін (доповнень) до посадової інструкції видають у разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У разі зміни назви підприємства, структурного підрозділу або посади до посадових (робочих) інструкцій вносять відповідні зміни.

У Загальних положеннях також зазначено, що робітник більш високої кваліфікації, окрім робіт, зазначених у кваліфікаційній характеристиці присвоєного йому розряду (класу, групи тощо), повинен володіти знаннями, навичками й умінням виконувати роботи, передбачені кваліфікаційними характеристиками робітників нижчої кваліфікації цієї ж самої професії. Тому роботи, наведені у кваліфікаційних характеристиках нижчих розрядів, як правило, не зазначаються.

Кваліфікація — ступінь придатності, підготовленості до якого-небудь виду праці.
Спеціальність — окрема галузь науки, техніки, мистецтва і т. ін.; сфера чиєїсь діяльності або вивчення чого-небудь.
Професія — рід занять, трудової діяльності, що вимагає певних знань і навичок і є для кого-небудь джерелом існування.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ І КВАЛІФІКАЦІЯ

Слід зазначити, що поняття «кваліфікація» і «спеціальність» є зазвичай дефініціями системи освіти, тоді як «професія» застосовується здебільшого в системі соціально-трудових відносин, і на ринку праці зокрема.

Так, поняття «спеціальність» не слід плутати з поняттям «фах», оскільки перше вживається лише як різновид галузі знань за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, спеціаліст і магістр (для бакалаврів — напрям підготовки). Спеціальності як такі затверджено постановами Кабінету Міністрів України, а саме:

 • «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста» від 20 червня 2007 року № 839;
 • «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» від 27 серпня 2010 року № 787.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-III (далі — Закон № 2984) вища освіта — рівень освіти, який здобуває особа у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації. Тобто кінцевим результатом вищої освіти має бути присудження випускникові певної кваліфікації. Разом з тим законодавець визначає кваліфікацію через професійні назви робіт (ст. 12 вказаного вище Закону). Нагадаємо, що професійні назви робіт містяться в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП).

Таким чином, якщо йдеться про кваліфікацію, слід мати на увазі здобуту кваліфікацію у вищому навчальному закладі. Зазвичай вищі навчальні заклади вказують кваліфікацію (назву професії) у додатку до диплома. Разом з тим у наказі Міністерства освіти і науки України «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» від 16 жовтня 2009 року № 943 передбачено видання студентам додатка до диплома європейського зразка. У Рекомендаціях Міністерства освіти і науки України щодо заповнення Додатка до диплома європейського зразка у вищих навчальних закладах України від 10 червня 2010 року № 1/9-409 зазначено, що назва кваліфікації формується з назви освітньо-кваліфікаційного рівня і напряму підготовки (для бакалаврів) або назви освітньо-кваліфікаційного рівня і спеціальності (для інших освітньо-кваліфікаційних рівнів). Назва кваліфікації має відповідати затвердженим галузевим стандартам вищої освіти (освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі підготовки, навчальному плану). Допускається окремо вказувати назву професійної кваліфікації відповідно до КП, наприклад, «Технік-лаборант».

Отже, якщо в додатку до диплома працівника зазначено кілька професій, наприклад, кваліфікація «Соціолог. Викладач соціології», то межами такої кваліфікації і будуть вказані професії. Іншими словами, розширювати посадову інструкцію викладача соціології можна додатковими трудовими обов’язками соціолога і навпаки, але ж, знову-таки, за згодою відповідного працівника.

Якщо назвою кваліфікації є назва освітньо-кваліфікаційного рівня із додаванням здобутої спеціальності (напряму підготовки), наприклад «Магістр з видавничої справи та редагування», роботодавець має ширші можливості для доручення працівникові додаткових видів робіт. Оскільки кваліфікаційні характеристики містяться в галузевих випусках ДКХП, то логічно використовувати відповідний галузевий випуск ДКХП, наприклад Випуск 18 «Видавнича справа». До магістрів з видавничої справи та редагування не висувається вимога про наявність стажу роботи за посадами:

 • «Редактор І категорії»;
 • «Редактор з рецензування І категорії»;
 • «Редактор карт І категорії»;
 • «Редактор карт технічний І категорії»;
 • «Редактор літературний І категорії»;
 • «Редактор науковий І категорії»;
 • «Редактор-перекладач І категорії»;
 • «Редактор технічний І категорії»;
 • «Редактор художній І категорії»;
 • «Технолог-видавець І категорії».

https://www.kadrovik.ua/content/pro-profesiyu-specialnist-i-kvalifikaciyu-pry-doruchenni-dodatkovyh-trudovyh-funkciy
Параграф 44

https://pidruchnyk.com.ua/1186-gromadyanska-osvita-10-klas-bakka.html